12 cal 30 gr

12 cal 30 gr

  • Kalibre: 12/70
  • Gramaj: 30gr
  • Barut: Single Base
  • Tapa: Bior/Power
  • Saçma No: 0.5 - 11
  • Ambalaj: 25/250